top of page
 1. Hinei Ma Tov

 2. Birkat Neirot

 3. Bar’chu

 4. Sh’ma

 5. Shehecheyanu

 6. Birkat Ochel

 7. L’hitateif baTzitzit

 8. Shalom Aleichem

 9. Modeh-Modah Ani

 10. v’Ahavta

 11. L’cha Dodi

 12. Mi Chamocha

 13. v’Sham’ru

 14. Adon Olam

 15. Ahavat Olam

 16. Tzaddik Katamar

 17. Asher Bidvaro/Ma’ariv Aravim

 18. Shalom Rav

 19. Magen Avot

 20. Kiddush

 21. Ein Keiloheinu

 22. v'Ahavta - REFORM

 23. Shehecheyanu (Same as Prayer Number 5)

 24. Birkat Ochel (Same as Prayer Number 6)

 25. Yotzer Or

 26. Mi Chamocha (Same as Prayer Number 12)

 27. Avot v’Imahot

 28. G’vurot

 29. Kedushah

 30. Kedushah Musaf

 31. Sim Shalom

 32. Ein Keiloheinu (Same as Prayer Number 21)

 33. Aleinu

 34. vaYomer

 35. K’riat haTorah

 36. Birkat haMazon

 37. Ashrei

 38. Kaddish Yatom

 39. Havdalah

 40. Blessing before the Torah - STANDARD

 41. Blessing before the Torah - RECON

 42. Blessing after the Torah

 43. Blessing before Haftarah - REFORM

 44. Blessing before Haftarah - RECON

 45. Blessing after Haftarah - REFORM

 46. Blessing after Haftarah - RECON

Chanukkah Candle Blessings
bottom of page